100 anys d'Escola a Badalona

Llar, Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Secundària

Educació Secundària

Obrim les portes a nous camins

 • educacio-secundaria 03
 • educacio-secundaria 01
 • educacio-secundaria 10
 • educacio-secundaria 04
 • educacio-secundaria 11
 • educacio-secundaria 09
 • educacio-secundaria 08
 • educacio-secundaria 12
 • educacio-secundaria 02
 • educacio-secundaria 07
 • educacio-secundaria 06
 • educacio-secundaria 05

L’ESO és l’etapa educativa que coincideix amb l’adolescència, etapa d’unió entre la infantesa i l’edat adulta. El seu objectiu és consolidar tot el que s’ha après a Primària i iniciar l’alumnat en altres camps del saber. L’ESO completa l’ensenyament bàsic i dota l’alumne/a dels coneixements suficients per garantir una formació digna i integral adaptada a les capacitats i aptituds de cadascú. Es referma la base necessària per incorporar-se a la vida activa i professional del món exterior.

El nostre objectiu és treballar en la formació de persones i dels futurs professionals responsables dels diferents àmbits de la nostra societat.

L’Escola treballa per:

 • Fer que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i obtingui una base sòlida de coneixements per afrontar estudis posteriors.
 • Fer un seguiment integrador i individualitzat de l’alumne/a atenent a la diversitat mitjançant l’acció tutorial i els desdoblaments de matèries. Tanmateix, facilitar estratègies i tècniques d’estudi, ajudar en la tria del currículum i en l’orientació professional.
 • Potenciar la participació de l’alumnat i comprometre’l en el seu autoaprenentatge.
 • Fomentar l’autonomia personal i el treball cooperatiu, en especial en l’elaboració dels Treballs de Síntesi i els Projectes de Recerca.
 • Consolidar i incentivar l’aprenentatge de les llengües estrangeres: l’anglès i com a segona llengua, el francès.
 • Adquirir coneixements de matèries no lingüístiques en anglès. Metodologia AICLE: Music, Natural Science i Classical Culture. Iniciació a l’italià en Educació Visual i Plàstica.
 • Integrar els recursos tecnològics, les TIC, en el procés d’ensenyament en tots els àmbits acadèmics.Robòtica.
 • Adquirir hàbits culturals i socials participant en festes populars, festivals, visites culturals, sortides, excursions i viatges.
 • Transmetre actituds i valors com el respecte, la responsabilitat, el compromís social i la justícia així com la igualtat entre homes i dones.
 • Conscienciar sobre la importància de la preservació del medi ambient.
 • Fomentar la pràctica de l’esport amb matèries optatives i projectes.

En definitiva, treballem conjuntament en col·laboració amb les famílies per fer dels nostres alumnes les persones adultes que volem que siguin.